LEADERSHIP AKADÉMIA

Schopní lídri sú tí, ktorí rozhodujú v kľúčových momentoch a situáciách

Čo je cieľom Leadership Akadémie?

 • Spoznať sám seba a svoj preferovaný štýl správania, vedenia, riadenia a komunikácie s druhými ľuďmi.
 • Zdokonaliť komunikačné zručnosti tak, aby sa stali tým najsilnejším a najefektívnejším nástrojom na dosahovanie výsledkov u druhých ľudí.
 • Pochopiť potreby, očakávania, myslenie a správanie ľudí, od ktorých očakávam výsledky a za ktorých mám zodpovednosť.
 • Naučiť sa prenášať zodpovednosť na podriadených a čo najefektívnejšie dosahovať požadované výsledky a ciele.

Pre koho je Leadership Akadémia určená?

Z Leadership Akadémie bude mať úžitok každý líder vo firme. Od prvoúorvňových lídrov vo výrobe i službách, cez stredný manažment až po vrcholových manažérov, majiteľov a konateľov.

Aká je náročnosť Leadership Akadémie?

Náročnosť Leadership Akadémie sa dá prispôsobiť. Podľa potrieb pripravím program pre začínajúcich lídrov, ale aj pre ostrieľaných manažérov, ktorí vedú stovky ľudí.

Čo môžem očakávať od Leadership Akadémie?

Leadership Akadémia je postavená na princípoch experimentálneho učenia sa. Účastníci programu majú jedinečnú možnosť pochopiť skrz vlastné zážitky, čo je potrebné zmeniť na svojom prejave, spôsobe práce s podriadenými, komunikácii a pod.

Na konci tohto intenzívneho výcvikového programu budú účastníci schopní:

 • Budovať spolupracujúce prostredie založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.
 • Efektívne delegovať, prenášať zodpovednosť a požadovať plnenie stanovených úloh a cieľov.
 • Kontrolovať a vyhodnocovať plnenie úloh a stanovených cieľov.
 • Dávať konštruktívnu spätnú väzbu.
 • Komunikovať negatívne informácie akceptovateľným a nedirektívnym spôsobom.
 • Motivovať, inšpirovať a podnecovať spolupracovníkov k výkonu.
 • Predchádzať konfliktom a riešiť ich win-win spôsobom.
 • Rozvíjať potenciál podriadených.
 • Pružne a pohotovo reagovať na novovznikajúce situácie a zmeny, ktoré prináša aktuálne obdobie.
 • Pracovať s vlastnými emóciami, ako je zlosť, strach, stres, hnev a iné.

Ako maximalizovať efekt z Leadership Akadémie?

 • Ideálne je začať analýzou aktuálneho stavu. K tomuto odporúčame využiť nástroj CA method. Cieľom tejto metodiky je zistiť aktuálnu náladu, stav, motivátory, deštruktory a preferované typy správania daných ľudí.
 • Ďalším krokom je zážitkové vzdelávanie, počas ktorého sa niektoré aktivity nahrávajú na kameru a následne sa analyzujú. Tento prvok je jedným z najsilnejších pre sebareflexiu a následný rozvoj.
 • Vhodným prvkom pre podporu je training-on-the job. Ide o tréning priamo na pracovisku. Uchádzač je najskôr tieňovaný (shadowing) napríklad na porade alebo pri podávaní spätnej väzby. Následne dostáva konštruktívnu spätnú väzbu s odporúčaniami, čo má zmeniť v komunikácii s podriadeným. Okrem toho môže využiť aj individuálnu konzultáciu, keď nevie, ako postupovať alebo riešiť nejaký pracovný problém.
 • Odporúčam do rozvoja zapojiť aj priamych nadriadených účastníkov školenia. A to formou pravidelných porád, na ktorých sa preberá, ako môžu nadriadení vytvárať podporu pre rozvoj svojich ľudí počas medzitréningového obdobia. Na túto poradu by malo nadviazať stretnutie so zadávateľom projektu, ktorému vyhodnotím, čo sa v daný deň udialo, aké potreby vzišli a aké opatrenia je potrebné zaviesť, aby sa maximalizoval efekt rozvojových aktivít.
 • Počas celého priebehu Leadership Akadémie môžu účastníci využiť krátku podporu formou krátkeho 15 min. telefonátu.

Témy

Sebapoznanie (4 / 8 hod.)

 • Formou individuálnych testov CA Method a tímovej diskusie 
 • Aké sú moje silné a slabé stránky? Na čom treba pracovať? 

Kto je to šéf a aká je jeho rola? (4 / 8 hod.)

 • Očakávania vs. potreby
 • Čo je hlavnou náplňou práce šéfa a ako to dosiahnuť?
 • Kedy byť lídrom a kedy manažérom?
 • Ako si vybudovať dôveru a rešpekt - Zákon akcie a reakcie

Komunikácia, ktorá má silu (4 / 8 hod.)

 • Zlepšenie schopnosti počúvať aj medzi riadkami 
 • Zlepšenie schopnosti pomenovať veci jasne, presne, výstižne a hlavne jednoducho 
 • Práca so slovami a podávaním informácií – dojem predáva
 • Vedomá a nevedomá komunikácia – techniky NLP

Koučovacie princípy a pružnosť myslenia (4 / 8 hod.)

 • Využitie koučingu a mentoringu v pozícii lídra
 • Typy otázok - ako ich tvoriť a používať
 • Pružnosť myslenia – ako rozvíjať nástroj 21. storočia
 • Výcvik kladenia otázok a pružnosti myslenia

Prezentačné zručnosti a vedenie porád (4 / 8 hod.)

 • Ako prezentovať zrozumiteľne, pútavo a efektívne
 • Typy porád a ich využitie
 • Ako viesť poradu motivačne a prenášať zodpovednosť na ľudí
 • Kontrola plnenia úloh a ich vyhodnotenie

Kritická a konfliktná komunikácia (4 / 8 hod.)

 • Ako komunikovať negatívne informácie a ako povedať nie
 • Ako čeliť kritike a konfliktom a ako na ne reagovať
 • Ako riešiť konflikty a dosiahnuť win-win spoluprácu
 • Ako zvládať stres, strach a napätie – práca s emóciami

Vyjednávanie a presviedčanie (4 / 8 hod.)

 • Ako si otvoriť protistranu a získať ochotu spolupracovať
 • Ako dosiahnuť konsenzus
 • Techniky, taktiky a vyjednávacie stratégie inšpirované autormi z FBI a Harvardu

Zvládanie stresu (4 / 8 hod.)

 • Ako riadiť svoje emócie pri záťažových situáciách
 • Ako zvládať akútny stres a skratové reakcie
 • Ako predísť vyhoreniu

Konštruktívna spätná väzba (4 / 8 hod.)

 • Na čo slúži a aký je jej zmysel
 • Ako dosiahnuť prijatie spätnej väzby a následnú zmenu
 • Ako pracovať s odmietavým postojom

Rozhodovanie a delegovanie (4 / 8 hod.)

 • Vnútorná harmónia a vyrovnanosť ako základ správnych rozhodnutí
 • Rozhodovacie nástroje, tipy a pomôcky pre lídrov
 • Delegovacie nástroje, tipy a pomôcky pre lídrov

Riadenie priorít, úloh a plánovanie (4 / 8 hod.)

 • Ako si zadefinovať priority a nasviť dôležitosť ich plnenia
 • Sebariadenie pri plánovaní svojho času a času druhých
 • Plánovacie nástroje, tipy a pomôcky pre lídrov

Kamerové skúšky (6 - 8 hod.)

 • Cieľom je sebareflexia komunikačných zručností 
 • Má na rozvoj účastníkov programu najsilnejší vplyv, hoci ho väčšina nechce absolvovať a je to pre nich mimo zóny komfortu

Budovanie tímovej spolupráce a angažovanosti (4 / 8 hod.)

 • Tímové roly a ich úloha
 • Ako budovať efektívny a výkonný tím
 • Ako podnecovať a budovať angažované a motivujúce tímy

Ako rozumieť ponuke?

 1. Jednotlivé bloky je možné objednať si samostatne.
 2. Celý program je možné pre firmu vyskladať presne na mieru.

Máte záujem o cenovú ponuku? Kontaktujte ma

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...